Hội nghị CBCCVC Trường Tiểu học Đông Hải năm học 2018 - 2019

Hội nghị CBCCVC năm học 2018 - 2019 bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì mới.

Hội nghị CBCCVC Trường tiểu học Đông Hải năm học 2018 - 2019 đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì mới. Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì mới hứa quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.