LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ TUẦN 14

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ

Tuần 14 . Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019

 
  

Ngày tháng thực hiện

Buổi

Phạm Thị Chung

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thủy

Phó Hiệu trưởng

Lã Thị Hoa

Phó Hiệu trưởng

25/11/2019

Thứ Hai

Sáng

Họp giao ban.

Đi chấm thi GV giỏi cấp huyện

Họp giao ban.

Chiều

Làm việc cơ quan

Đi chấm thi GV giỏi cấp huyện

Làm việc cơ quan

26/11/2019

Thứ Ba

Sáng

Đưa GV đi thi GV giỏi

Đi chấm thi GV giỏi cấp huyện

Đưa GV đi thi GV giỏi

Chiều

Làm việc cơ quan

Đi chấm thi GV giỏi cấp huyện

Đưa GV đi thi GV giỏi

27/11/2019

Thứ Tư

Sáng

Làm việc cơ quan

Đi chấm thi GV giỏi cấp huyện

Làm việc cơ quan

Chiều

Đưa GV đi thi GV giỏi

Đi chấm thi GV giỏi cấp huyện

Làm việc cơ quan

28/11/2019

Thứ Năm

Sáng

Học NQ ở Xã

Đi chấm thi GV giỏi cấp huyện

Học NQ ở xã

Chiều

Đưa GV đi thi GV giỏi

Đi chấm thi GV giỏi cấp huyện

Đưa GV đi thi GV giỏi

29/11/2019

Thứ Sáu

Sáng

Làm việc cơ quan

Đi chấm thi GV giỏi cấp huyện

Đưa GV đi thi GV giỏi

Chiều

Họp HĐ SP

Họp HĐSP

Họp HĐ SP

 

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

                                       Phạm Thị Chung

 

LỊCH LÀM VIỆC