LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 19 CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ

Từ ngày 6/1/2020 đến ngày 10/1/2020

 

Ngày tháng thực hiện

Buổi

Phạm Thị Chung

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thủy

Phó Hiệu trưởng

Lã Thị Hoa

Phó Hiệu trưởng

6/01/2020

Thứ Hai

Sáng

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Chiều

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

7/01/2020

Thứ Ba

Sáng

Làm việc cơ quan

Đi KT TCTĐ - GĐ2

Làm việc cơ quan

Chiều

Tiếp xúc cử tri ở xã

Đi KT TCTĐ - GĐ2

Tiếp xúc cử tri ở xã

8/01/2020

Thứ Tư

Sáng

Đi KT TCTĐ - GĐ2

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Chiều

Đi KT TCTĐ - GĐ2

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

9/01/2020

Thứ Năm

Sáng

Tiếp đoàn về KT TCTĐ tại trường

Tiếp đoàn về KT TCTĐ tại trường

Tiếp đoàn về KT TCTĐ tại trường

Chiều

Tiếp đoàn về KT TCTĐ tại trường

Tiếp đoàn về KT TCTĐ tại trường

Tiếp đoàn về KT TCTĐ tại trường

10/01/2020

Thứ Sáu

Sáng

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Chiều

Dự sinh hoạt chuyên môn

Dự sinh hoạt chuyên môn

Dự sinh hoạt chuyên môn

 

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

                                 Phạm Thị Chung