LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ QUẢN LÍ TUẦN 16

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ TUẦN 16

 

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ

Tuần 16 . Từ ngày 9/12/2019 đến ngày 13/12/2019

 
 

 

Ngày tháng thực hiện

Buổi

Phạm Thị Chung

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thủy

Phó Hiệu trưởng

Lã Thị Hoa

Phó Hiệu trưởng

9/12/2019

Thứ Hai

Sáng

Họp giao ban.

Nộp báo cáo trường chuẩn QG

Họp giao ban.

Làm việc cơ quan

Họp giao ban.

Làm việc cơ quan

Chiều

Họp phân công làm hồ sơ trường đạt chuẩn QG

Họp phân công làm hồ sơ trường đạt chuẩn QG

Họp phân công làm hồ sơ trường đạt chuẩn QG

10/12/2019

Thứ Ba

Sáng

Làm việc cơ quan

Dự giờ GV

Làm việc cơ quan

Chiều

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

11/12/2019

Thứ Tư

Sáng

Kiểm tra CM GV

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Chiều

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Dự giờ GV

12/12/2019

Thứ Năm

Sáng

Làm việc cơ quan

KTCM GV

KT CM GV

Chiều

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

13/12/2019

Thứ Sáu

Sáng

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Chiều

Họp GV

Dự họp ở trường

Dự họp ở trường

 

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

                                     Phạm Thị Chung

Bài viết liên quan